Všeobecné obchodní podmínky

 

společnosti jsme CARIO s.r.o. (dále jen VOP)

1. Úvodní ustanovení

1.1.Tyto VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), jejímž předmětem je prodej ojetého automobilu popsaného v kupní smlouvě (dále jen „vozidlo“), uzavírané mezi jsme CARIO s.r.o., IČ: 17448751, se sídlem V mezihoří 2448/4, 180 00, Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 371873 (dále jen „prodávající“) a právnickou nebo fyzickou osobou uvedenou v kupní smlouvě jako kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“).

2. Prohlášení kupujícího

2.1.Kupující podpisem kupní smlouvy a těchto VOP prohlašuje, že:

a) mu bylo prodávajícím umožněno uskutečnit s vybraným automobilem zkušební jízdu tak, aby se mohl řádně seznámit s funkčností vozidla a s jeho technickým stavem;

b) mu bylo prodávajícím nabídnuto prohlédnout si automobil v libovolném autoservisu či za účasti automechanika – obojí na náklady kupujícího – před jeho koupí;

c) je mu známa skutečnost, že od prodávajícího kupuje ojeté vozidlo.

2.2.V případě, že kupující kupuje automobil za finanční prostředky nacházející se v SJM (společném jmění manželů), kupující prohlašuje, že informoval svého manžela/manželku o zamýšlené koupi vozidla dle kupní smlouvy za tyto finanční prostředky, a že tento s tím vyslovil souhlas.

3. Předání vozidla a přechod nebezpečí škody na vozidle

3.1.Prodávající se zavazuje kupujícímu předat vozidlo nejpozději do tří pracovních dnů ode dne úhrady plné kupní ceny za vozidlo.  Od okamžiku převzetí vozidla kupující plně odpovídá za dodržování veškerých právních předpisů týkajících se provozování vozidel na pozemních komunikacích a zajistí, že od tohoto okamžiku bude ohledně vozidla uzavřena pojistná smlouva minimálně na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, jinak odpovídá prodávajícímu za veškerou škodu, která mu tím vznikne včetně pokut uložených příslušným orgánem. Nebezpečí škody na vozidle přejde na kupujícího okamžikem převzetí automobilu kupujícím.

4. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

4.1.Prodávající odpovídá za vady, které mělo vozidlo v době přechodu nebezpečí škody (v době předání vozidla) na vozidle s výjimkou vad, které kupující s vynaložením běžné pozornosti musel poznat při uzavření kupní smlouvy a dalších vad uvedených v 4.4. VOP.

4.2.Kupující nemá dále právo z vadného plnění, jedná-li se o vadu vozidla či jeho části opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, které mělo vozidlo či jeho části při převzetí kupujícím. Dále pak nelze práva z vadného plnění uplatnit u jednotlivých funkčních skupin vozidla, na něž byla kupujícímu kupní smlouvou poskytnuta samostatná sleva či ujednána nižší cena.

4.3.V souvislosti s odpovědností za právní vady vozidla prodávající prohlašuje, že vozidlo nepochází z trestné činnosti, že na vozidle nevázne zástavní právo nebo jiné právo třetí osoby. V opačném případě je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Práva vyplývající z odpovědnosti za právní vady může kupující uplatnit po celou dobu životnosti vozidla.

4.4.V souvislosti s odpovědností za jiné než právní vady vozidla prodávající prohlašuje, že vozidlo nebylo poškozeno povodní, interiér nebyl zanesen nečistotami a jinými nánosy z povodní. V opačném případě je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající rovněž prohlašuje, že vozidlo nebylo havarované na nosné části vozidla, pokud nebylo předem písemně potvrzeno mezi kupujícím a prodávajícím, že vybrané vozidlo na nosné části havarované je, a že si této skutečnosti je kupující vědom.

4.5.Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Prodávající neodpovídá za tyto vady:

-vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které vozidlo mělo v okamžiku převzetí kupujícím (například za přelakované části konstrukce vozidla za účelem zacelení škrábanců či  oděrek od kamínků apod.);

-vady vzniklé po převzetí vozidla kupujícím;

-vady, na které byl kupující výslovně upozorněn;

-vady, o kterých kupující věděl anebo které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy (vady zjevné);

-vady, které kupující sám způsobil;

-vady, které vznikly z důvodu užívání vozidla v rozporu s jeho účelem nebo z důvodu jeho užívání jiným než běžným způsobem s ohledem na typ a určení vozidla;

-vady, které kupující způsobil zanedbáním řádné péče a údržby s ohledem na typ a určení vozidla;

-vady způsobené mechanickým poškozením nebo kontaktem s tekutinou;

-vady způsobené v důsledku vystavení vozidla nadměrné teplotě, koncentrace prachu, chemickým prostředkům, procesům a vlivům, či extrémním atmosférickým jevům.

4.6.Práva vyplývající z odpovědnosti za vady nejsou převoditelná na třetí osobu a vůči prodávajícímu je oprávněn je uplatňovat pouze a výhradně kupující.

4.7.Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení péče řádného hospodáře, nejpozději však do dvanácti měsíců od předání vozidla kupujícímu, přičemž dobu pro uplatnění práv z vadného plnění smluvní strany tímto sjednávají s ohledem na skutečnost, že se u vozidla jedná o použité spotřební zboží ve smyslu § 2168 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Neuplatní-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení péče řádného hospodáře, jeho nároky z odpovědnosti za vady zanikají.

4.8.Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na vozidle na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

4.9.Práva z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost je kupující povinen uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Kupující je povinen na vlastní náklady přistavit vozidlo do provozovny prodávajícího za účelem přezkoumání tvrzené vady. Kupující je povinen předložit prodávajícímu v okamžiku předání vozidla nabývací doklady prokazující vlastnické právo k automobilu. Za okamžik uplatnění práv kupujícího z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost se považuje okamžik, kdy prodávající převzal od kupujícího vozidlo.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1.Od kupní smlouvy lze odstoupit pouze pro podstatné porušení smluvní povinnosti druhou smluvní stranou ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku. Přitom podstatné je takové porušení povinnosti, o němž smluvní strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení mohla předvídat. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

5.2.V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího nemá kupující vůči prodávajícímu nárok na náhradu vzniklé škody či na náhradu nákladů spojených s vrácením vozidla, pokud se nejedná o odstoupení od smlouvy z titulu prokazatelného vadného plnění prodávajícího dle těchto VOP.

6. Další ustanovení

6.1.Prodávající kupujícímu garantuje, že lze na území České republiky vozidlo přepsat na kupujícího, a že tomu nebrání žádný záznam u příslušného orgánu státní správy. Tato garance se výslovně vztahuje pouze na území České republiky.

6.2.V případě, že vozidlo bude fakturováno prodávajícím bez DPH z důvodu prodeje vozidla do jiného členského státu Evropské unie, bere kupující na vědomí, že mu ze strany prodávajícího nebude při převzetí vozidla předán velký technický průkaz vozidla. Kupující bere na vědomí, že velký technický průkaz mu bude předán poté, co zašle písemně poštou prodávajícímu vyplněné čestné prohlášení o převezení vozidla do jiného členského státu Evropské unie. Čestné prohlášení k vyplnění bude kupujícímu předáno při převzetí vozidla. Po doručení čestného prohlášení se prodávající zavazuje do pěti pracovních dnů odeslat kupujícímu poštou na adresu kupujícího uvedenou v kupní smlouvě velký technický průkaz vozidla. V případě, že kupující čestné prohlášení prodávajícímu nezašle nejpozději do třiceti dnů od převzetí vozidla, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající sazbě DPH z ceny vozidla, a to na základě písemné výzvy prodávajícího. Poté co dojde k předání velkého technického průkazu kupujícímu, zavazuje se dále kupující předložit prodávajícímu kopií technického průkazu, ze kterého bude vyplývat registrace vozidla v jiném státě Evropské unie.

6.3.Kupující poskytuje prodávajícímu souhlas k pořízení kopie občanského průkazu nebo jiného předloženého osobního dokladu v souladu s ust. § 15a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech v platném znění, popř. v souladu s § 2 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech v platném znění, a to za účelem zanesení prodávajícího do evidence zákazníků prodávajícího, příp. zajištění změn v registru silničních vozidel.

7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

7.1.Kupující, který nese znaky spotřebitele dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „ZoOS“), má podle § 20d a násl. ZoOS právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy týkající se vozidla. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.

8. Závěrečná ustanovení

8.1.Práva a povinnosti výslovně neupravené kupní smlouvou či těmito VOP se řídí obecně závaznými právními předpisy právního řádu České republiky. Odchylná ujednání obsažená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

8.2.Tyto VOP tvoří spolu s kupní smlouvou úplnou dohodu mezi prodávajícím a kupujícím ohledně předmětu kupní smlouvy, kterým je automobil.

8.3.Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 09. 2022.